UAB "TURBOBALTIC" Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “TURBOBALTIC”,

303109787, rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje.
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums,
tame tarpe: el.paštas, tel. nr., operacinė sistema, naršyklės tipas, interneto paslaugų tiekėjo
pavadinimas, IP adresas apsilankymo data ir laikas, aplankytos interneto svetainės, įskaitant bet kokius
paieškos žodžius, interneto svetainės, iš kurių pasiekta mūsų interneto svetainė, kitą kontaktinę
informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų
užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens
duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių
ar paslaugų per UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, Valdomas elektronines sistemas. UAB
“TURBOBALTIC”, 303109787, nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais,
Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.
UAB “TURBOBALTIC”, 303109787, vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo
principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali
Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,
įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės
Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi JūsųAsmens duomenys;
3. UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami
tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;
4. UAB “TURBOBALTIC”, 303109787,, Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios
su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai
įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu

Baigiamosios nuostatos
Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB
“TURBOBALTIC”, 303109787, gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei
turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-07-23.

Susikurkite „VmMoto“ paskyrą

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite Arba Atstatyti slaptažodį